นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - โรงพยาบาลพิมาย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลพิมาย

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดหนังสือ สธ 0212/ว410)
2. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดหนังสือ สธ 0212/ว11424)
3. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดหนังสือ สธ 0212/ว11377)
4. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2
5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562v
6. เว็บไซต์ PDPA-MOPH
7. การประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
8. ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ