phimai Example

จัดซื้อจัดจ้าง


# ชื่อเอกสาร
ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติแผ่นนำ้ยาทดสอบทางคลังเลือด ชนิดเจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 02-02-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 30-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อนำ้ยาทดสอบการตรวจหาระดับก๊าซ และสารอิเล็กโตรไลท์ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 29-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติแผ่นนำ้ยาทดสอบทางคลังเลือดชนิดเจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 29-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ และ out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 29-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์นำ้ตาลสะสม (HbA๑C)พร้อมนำ้ยา ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 15-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมนำ้ยา ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 15-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 11-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 11-01-2567 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อแถบตรวจนำ้ตาลปลายนิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-01-2567 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมนำ้ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 03-01-2567 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยใน (วันที่ 28-12-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเรื่องตรวจวิเคราะห์นำ้ตาลสะสม (HbA๑C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 19-12-2566 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก (ชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 30-11-2566 )
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 28-11-2566 )
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมนำ้ยางานจุลชีววิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 28-11-2566 )
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมนำ้ยาตรวจปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28-11-2566 )
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-11-2566 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติแผ่นนำ้ยาทดสอบทางคลังเลือดชนิดเจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 03-11-2566 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อนำ้ยาทดสอบการตรวจหาระดับก๊าซ และสารอิเล็กโตรไลท์ในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 03-11-2566 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อแถบตรวจนำ้ตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 03-11-2566 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 03-11-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg/5 ml injection จำนวน 2,800 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-10-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมนำ้ยางานจุลชีววิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 20-10-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมนำ้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 20-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine 50 mg Tablets จำนวน 1,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Metformin 500 mg tablets จำนวน 4,800,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 8,600 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine Enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 340,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Ceftazidime 1 g sterile powder for injection จำนวน 33,000 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 IU/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 32,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 IU/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 16,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Vitamin B complex tablets จำนวน 3,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 90,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 26,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 29-09-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 29-09-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 29-09-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมนำ้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วันที่ 29-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Clindamycin 600 mg/4 ml injection จำนวน 17,400 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tablets จำนวน 240,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Cefixime 100 mg capsules จำนวน 60,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Rabies vaccine 2.5 IU/0.5 ml for injection ชนิด Vero cells จำนวน 2,800 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg Extended Release capsules จำนวน 320,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 392,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 4,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,800 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel ๖๘ implant จำนวน ๓๐๐ ด้วยวิธีปรกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 20-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เร่อง ประกสดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg จำนวน 300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 20-09-2566 )
เรื่อง เผยเเพร่แผนการเช่าซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสม(HbA๑C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒๕๖๗) (วันที่ 19-09-2566 )
เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ 19-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 18-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection ๒๕% in ๕๐ml จำนวน ๑,๒๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 14-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection25% in 50ml จำนวน 1,200 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 14-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 14-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา vitamin B complex tablets จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-09-2566 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา vitamin B complex Tablets จำนวน 3,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Rabies vaccine ๒.๕ IU/ ๐.๕ ml for injection ชนิด Vero cells จำนวน ๒,๘๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart ๓๐% Protamine aspart ๗๐% ๓๐๐ iu in ml penfill จำนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium Chloride ๐.๙% ๑,๐๐๐ ml sterile solution for injection จำนวน ๒๖,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel ๖๘ mg implant จำนวน ๓๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ ml injection จำนวน ๑๗,๐๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine Hydrochloride ๕๐ mg Tablets จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Carvedilol ๑๒.๕ mg tablets จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Cefixime ๑๐๐ mg capsules จำนวน ๖๐,๐๐๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Ceftazidime ๑ g sterile power for injection จำนวน ๓๓,๐๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine Enteric-coated ๕๐๐ mg Tablets จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin Sodium ๒๕๐ mg/ ๕ ml injection จำนวน ๒,๘๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium Chloride ๐.๙๔ ๑๐๐ ml sterile solution for injection จำนวน ๙๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterile power for injection จำนวน ๘,๖๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release ๕๐๐ mg tablets จำนวน ๘๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine Insulin ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml sterile suspension for injection ชินด penfill จำนวน ๑๖,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Alteplase ๕๐ mg sterile powder for injection จำนวน ๕๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin Sodium ๑๐๐ mg Extended Release Capsules จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablets จำนวน ๓๙๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา salmeterol xinafoate ๕๐ mcg + Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg dry power inhaler ๖๐ doses จำนวน ๒,๔๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา lopromide sterile solution ๓๐๐ mg/ml as iodine in ๕๐ ml จำนวน ๓,๒๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Metformin ๕๐๐ mg Tablets จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection ๒๕% in ๕๐ ml จำนวน ๑,๒๐๐ vails ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble Insulin ๓๐% + Isophane Insulin ๗๐% ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml injection ชนิด penfill จำนวน ๓๒,๒๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา salmeterol xinafoate ๒๕ mcg + Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg inhalation ๑๒๐ dose จำนวน ๔,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel ๖๘ mg inplant จำนวน ๓๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ ml injection จำนวน ๑๗,๔๐๐ vailsด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine Hydrochloride ๕๐ mg Tablets จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Carvedilol ๑๒.๕ mg Tablets จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Cefixime ๑๐๐ mg Capsules จำนวน ๖๐,๐๐๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Ceftazidime ๑ g sterile power for injection จำนวน ๓๓,๐๐๐ vailsด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine Enter-coated ๕๐๐ mg Tablets จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Rabies vaccine ๒.๕ IU/๐.๕ ml for injection ชินด Vero cells จำนวน ๒,๘๐๐ vails ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin Sodium ๒๕๐ mg/๕ ml injection จำนวน ๒,๘๐๐ vailsด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium Chloride ๐.๙% ๑,๐๐๐ ml Sterile solution for injection จำนวน ๒๖,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium Chloride ๐.๙% ๑๐๐ ml Sterile solution for injection จำนวน ๙๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterile power for injection จำนวน ๘,๖๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium vaproate controlled-release ๕๐๐ mg Tablets จำนวน ๘๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane Protamine Insulin ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml Sterile suspension for injection ชินด penfill จำนวน ๑๖,๐๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Alteplase ๕๐ mg Sterile power for injection จำนวน ๕๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin Sodium ๑๐๐ mg Extended Release Capsules จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablets จำนวน ๓๙๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lopromide sterile solution ๓๐๐ mg/ml as iodine in ๕๐ ml จำนวน ๓,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Metformin ๕๐๐ mg Tablets จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection ๒๕% in ๕๐ ml จำนวน ๑,๒๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble Insulin ๓๐ % + Isophane Insulin ๗๐% ๑๐๐ ID/ml in ๓ ml Injection ชนิด penfill จำนวน ๓๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา salmeterol xinafoate ๕๐ mcg + Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg dry power inhaler ๖๐ doses จำนวน ๒,๔๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา salmeterol xinafoate ๒๕ mcg + Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg inhalation ๑๒๐ doses จำนวน ๔,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart ๓๐% Protamine aspart ๗๐% ๓๐๐ id in ๓ ml penfill จำนวน ๑๒,๘๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2566 )
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของทางราชการโรงพยาบาลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28-08-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Sodium Chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 26,000 ขวด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Etonorgestrel 68 mg implant 0 จำนวน 300 กล่อง (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Clindamycin 600 mg/4ml injection จำนวน 17,400 vials (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Hydralazine Hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 1,000,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Carvedilol 12.5 mg Tablets จำนวน 240,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Cefixime 100 mg capsules จำนวน 60,000 แคปซูล (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Ceftazidime 1 g sterile power for injection จำนวน 33,000 vials (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Vitamin B complex tablets จำนวน 3,000,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Sulfasalazine Enteric-coated 500 mg Tablets จำนวน 340,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Rabies vaccine 2.5 IU/0.5 ml for injection ชินด vero จำนวน 2,800 vials (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Phenytoin Sodium 250 mg/5ml injection จำนวน 2,800 vials (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 90,000 ขวด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Meropenem 1 g sterile power for injection จำนวน 8,600 vials (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Isophane protamine Insulin 100 IU/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชินด penfill จำนวน 16,000 หลอด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Altplase 50 mg sterile power for injection จำนวน 50 vials (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Phenytoin Sodium 100 mg Extended Release Capsules จำนวน 320,000 แคปซูล (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film - coated tablets จำนน 392,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Lopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 3,200 ขวด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Metformin 500 mg tablets จำนนว 4,800,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,200 vials (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Simvastatin 10 mg tablets จำนวน 5,600,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Soluble Insulin 30% + Isophane Insulin 70% 100 IU/ml in 3 ml injection ชินด penfill จำนวน 32,000 หลอด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry power inhaler 60 dose จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 dose จำนวน 4,000 ขวด (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการยา Insulin aspart 30% protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,800 หลอด (วันที่ 24-08-2566 )
เผยแพร่จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของทางราชการโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 24-08-2566 )
ประกาศตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 16-08-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจน้ำตาลสะสม HbA1C จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 10-08-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 10-08-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างและก๊าซในเลือด พร้อมน้ำยา (Blood Gas) จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 10-08-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 22-03-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 23-02-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลผสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 22-02-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส 2019 (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 21-02-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 21-02-2566 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 21-02-2566 )
ผลการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (วันที่ 20-02-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 20-02-2566 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก(ชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 17-02-2566 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 17-02-2566 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 17-02-2566 )
เผยแพร่แผนกาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 17-02-2566 )
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 17-02-2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-02-2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-02-2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา lopromide sterile solution 300 mg/ml as iodune in 50 ml จำนวน 1,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-02-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 โครงการ (วันที่ 01-02-2566 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อยา lopromide sterile solution 300 mg/ml as iodune in 50 ml จำนวน 1,800 ขวด (วันที่ 25-01-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดยา lopromide sterile solution 300 mg/ml as iodune in 50 ml จำนวน 1,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25-01-2566 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 20-01-2566 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา lopromide sterile solution 300 mg/ml as iodune in 50 ml จำนวน 1,800 ขวด (วันที่ 20-01-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 19-01-2566 )
ประกวดราคาซื้อจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก(ชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 19-01-2566 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อแผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือดชนิดเจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 19-01-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 19-01-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 19-01-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 19-01-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลผสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 19-01-2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๒๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 18-01-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 17-01-2566 )
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 17-01-2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,600 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-01-2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Metfomin 500 mg tablets จำนวน 3,750,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-12-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ 5 โครงการ (วันที่ 26-12-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,600 vials (วันที่ 23-12-2565 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,600 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 23-12-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 โครงการ (วันที่ 21-12-2565 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,600 vials (วันที่ 21-12-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๒๐๐ vials (วันที่ 16-12-2565 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๒๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-12-2565 )
เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) จำนวน 23 รายการ (วันที่ 14-12-2565 )
เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 14-12-2565 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือดชนิดเจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 14-12-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อยา Metfomin 500 mg tablets จำนวน 3,750,000 เม็ด (วันที่ 13-12-2565 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Metfomin 500 mg tablets จำนวน 3,750,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-12-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Rabies vaccine 2.5 IU/0.5 ml for injection ชนิด Vero cells จำนวน 2,800 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-12-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง รายการยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๒๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-12-2565 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๒๐๐ vials (วันที่ 13-12-2565 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๔๐๐vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-12-2565 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือดชนิดเจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลผสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก(ชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส 2019 (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยาคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
ประกาศแผนการจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 08-12-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 07-12-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) (วันที่ 07-12-2565 )
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 29-11-2565 )
ว่าง (วันที่ 29-11-2565 )
ว่าง (วันที่ 29-11-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการยา Metformin 500 mg Tablets จำนวน 3,750,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 29-11-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566 รายการยา Metformin 500 mg Tablets จำนวน 3,750,000 เม็ด (วันที่ 29-11-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 22-11-2565 )
การจัดซื้อ Rabies vaccine 2.5 IU/0.5 ml for injection ชนิด Vero cells จำนวน 2,800 vials (วันที่ 21-11-2565 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Rabies vaccine 2.5 IU/0.5 ml for injection ชนิด Vero cells จำนวน 2,800 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-11-2565 )
ผลการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (วันที่ 21-11-2565 )
ขอประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วันที่ 21-11-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 17-11-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 17-11-2565 )
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ปี2566 (วันที่ 16-11-2565 )
การจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๔๐๐ vials (วันที่ 15-11-2565 )
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem ๑ g sterlle powder for injection จำนวน ๗,๔๐๐vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 15-11-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 11-11-2565 )
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 31-10-2565 )
ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28-10-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Sodium Chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-10-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Sodium Chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-10-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2566 การซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 800,000 เม็ด (วันที่ 03-10-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง จัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 800,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 03-10-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,400,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30-09-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 28-09-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 28-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 800,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 26-09-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 โครงการ (วันที่ 22-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 IU/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 10,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble Insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 IU/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 30,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg Extened Release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 50 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 08-09-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารทางราชการโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 01-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 10,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Meropenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 7,400 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg/5 ml injection จำนวน 2,800 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 30,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-09-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-09-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2566 การซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 10,000 หลอด (วันที่ 01-09-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2566 การซื้อจัดซื้อยา Meropenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 7,400 vials (วันที่ 01-09-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2566 การซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg/5 ml injection จำนวน 2,800 vials (วันที่ 01-09-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2566 การซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด (วันที่ 01-09-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 การซื้อจัดซื้อยา Soluble Insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 30,000 หลอด (วันที่ 01-09-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 การซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด (วันที่ 01-09-2565 )
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 29-08-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 29-08-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์(Picture Archiving and Communication System PACS) และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography SystemCR) และชุดรับรังสี (Detector) สำหรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (วันที่ 29-08-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 26-08-2565 )
ประกวดผลการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 25-08-2565 )
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (วันที่ 25-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2566 การซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,400,000 ชิ้น (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2566 การซื้อจัดซื้อ Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2566 การซื้อจัดซื้อยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2566 การซื้อจัดซื้อ Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 800,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2566 การซื้อจัดซื้อ Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2566 การซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg Extended Release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2566 การซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2566 การซื้อจัดซื้อยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 50 vials (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2566 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 24-08-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,400,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 800,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg Extened Release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated จำนวน 336,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 50 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-08-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ Non-sterile disposable glove เบอร์ S จำนวน 1,400,000 ชิ้น (วันที่ 16-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการ Non-sterile disposable glove เบอร์ S จำนวน 1,400,000 ชิ้น (วันที่ 16-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส 2019 (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 15-08-2565 )
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8998/2565 เรื่อง คำสั่งรับพิจารณาและวิจฉัยอุทธรณ์ (วันที่ 15-08-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 15 โครงการ (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Sodium Chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 800,000 เม็ด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Sodium Chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 10,000 หลอด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Meropenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 7,400 vials (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Phenytoin Sodium 250 mg/5 ml injection จำนวน 2,800 vials (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Phenytoin Sodium 100 mg Extended Release Capsules จำนวน 260,000 แคปซูล (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 50 vials (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Soluble Insulin 30% + Isophane Insulin 70% 100IU/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 30,000 หลอด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด (วันที่ 11-08-2565 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (วันที่ 08-08-2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของทางราชการโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 04-08-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 01-08-2565 )
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติตรวจเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 27-07-2565 )
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 27-07-2565 )
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 27-07-2565 )
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 27-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติปัสสาวะพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 26-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก(ชิ้นเนื้อ)ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 26-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 26-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 26-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 26-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส 2019 (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 26-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 26-07-2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส 2019ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 26-07-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 18-07-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Single-use N95 respirator for decreasing the risk of air-borne transmitted infection จำนวน 15,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-07-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) (วันที่ 01-07-2565 )
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน...๑...รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน...๑...รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
mp3 juice Thank you for helping us mom. (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน.......๘....รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๘ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
tubidy (วันที่ 28-06-2565 )
mp3juice Thanks for helping us sir. (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๘ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก(ชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน.๑๖๑.รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก(ชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน.๑๖๑.รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก(ชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๖๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการเช่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน.....๑......รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน.....๑......รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testingพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕ ) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing พร้อมชุดน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing พร้อมชุดน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน. ๒๓ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน. ๒๓ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒๓ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/ ๒๕๖๕ การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕ ) จำนวน ๓ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕จำนวน.......๓..รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๓ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยาคลินิก (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยาคลินิก (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยาคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕ ) จำนวน ๒ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินโครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รายการ (วันที่ 28-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 23-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลสะสม (HbA1C) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕ (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยางานจุลชีววิทยาคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 โครงการ (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดตรวจโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ (ATK) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing พร้อมชุดน้ำยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing พร้อมชุดน้ำยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing พร้อมชุดน้ำยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิกายวิภาค(ชิ้นเนื้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) (วันที่ 09-06-2565 )
ประกาศแผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา/แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และแผนจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ2565 (วันที่ 09-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 07-06-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2565 การซื้อจัดซื้อ Single-use N95 respirator for decreasing the risk of air-borne transmitted infection จำนวน 15,000 ชิ้น (วันที่ 06-06-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Single-use N95 respirator for decreasing the risk of air-borne transmitted infection จำนวน 15,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-06-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ Single-use N95 respirator for decreasing the risk of air-borne transmitted infection จำนวน 15,000 ชิ้น (วันที่ 12-05-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการ Single-use N95 respirator for decreasing the risk of air-borne transmitted infection จำนวน 15,000 ชิ้น (วันที่ 12-05-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 โครงการ (วันที่ 06-05-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1 โครงการ (วันที่ 25-04-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,200 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 07-04-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 04-04-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 04-04-2565 )
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA (วันที่ 11-03-2565 )
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูณย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (วันที่ 11-03-2565 )
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก (วันที่ 11-03-2565 )
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยด้วยอัตราการไหลสูง (วันที่ 11-03-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 07-03-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/2565 การซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,200 vials (วันที่ 04-03-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,200 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-03-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 02-03-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการยา Human albumin injection 25% in 50 ml (วันที่ 21-02-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Human albumin injection 25% in 50 ml จำนวน 1,200 vials (วันที่ 21-02-2565 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2565 การซื้อจัดซื้อยา Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 18-02-2565 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 18-02-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 03-02-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการยา Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml (วันที่ 28-01-2565 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 28-01-2565 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1 โครงการ (วันที่ 29-12-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 โครงการ (วันที่ 24-12-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1 โครงการ (วันที่ 08-12-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 02-12-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 12-11-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 01-11-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,600,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25-10-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 300,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 19-10-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 06-10-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 04-10-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28-09-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2565 การซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,600,000 ชิ้น (วันที่ 23-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,600,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 23-09-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2565 การซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 300,000 เม็ด (วันที่ 23-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 300,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 23-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Manidipine 20 mg tablets จำนวน 320,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 600,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tablets จำนวน 140,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 45 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extened release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 25,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,600,000 ชิ้น (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,600,000 ชิ้น (วันที่ 17-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 300,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 17-09-2564 )
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (วันที่ 16-09-2564 )
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (วันที่ 16-09-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วันที่ 13-09-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1 โครงการ (วันที่ 09-09-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 โครงการ (วันที่ 06-09-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 18/2565 การซื้อจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tablets จำนวน 140,000 เม็ด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2565 การซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 300,000 เม็ด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2565 การซื้อจัดซื้อยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2565 การซื้อจัดซื้อยา Manidipine 20 mg tablets จำนวน 320,000 เม็ด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2565 การซื้อจัดซื้อยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 45 vials (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2565 การซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 600,000 เม็ด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2565 การซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2565 การซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2565 การซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2565 การซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,000,000 เม็ด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2565 การซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2565 การซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg Extened Release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2565 การซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2565 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,800 ขวด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2565 การซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 25,000 หลอด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 การซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด (วันที่ 27-08-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,400 กล่อง (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extened-release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tablets จำนวน 140,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sulfasalazine enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 300,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Manidipine 20 mg tablets จำนวน 320,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 45 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 600,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extened-release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml ชนิด penfill จำนวน 25,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml ชนิด penfill จำนวน 12,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-08-2564 )
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 23-08-2564 )
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 18-08-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 โครงการ (วันที่ 17-08-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 18 โครงการ (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Carvedilol 12.5 mg tablets จำนวน 140,000 เม็ด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Manidipine 20 mg tablets จำนวน 320,000 เม็ด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Alteplase 50 mg sterile powder for injection จำนวน 45 vials (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Sulfasalazine enteric-coated 500 mg tablets จำนวน 300,000 เม็ด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Ertapenem 1 g sterile powder for injection จำนวน 600 vials (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Hydralazine hydrochloride 50 mg tablets จำนวน 600,000 เม็ด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 84,000 เม็ด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml ชนิด penfill จำนวน 25,000 หลอด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 260,000 แคปซูล (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,000,000 เม็ด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,800 ขวด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด (วันที่ 16-08-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,400 กล่อง (วันที่ 16-08-2564 )
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของทางราชการโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 16-08-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 3 โครงการ (วันที่ 02-08-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 4 โครงการ (วันที่ 06-07-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 โครงการ (วันที่ 06-07-2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ดครื่อง (วันที่ 28-06-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 1 โครงการ (วันที่ 16-06-2564 )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ (วันที่ 07-06-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 3 โครงการ (วันที่ 01-06-2564 )
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (วันที่ 21-05-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 1 โครงการ (วันที่ 19-05-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ (วันที่ 18-05-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 2 โครงการ (วันที่ 17-05-2564 )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูณย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (วันที่ 06-05-2564 )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (วันที่ 06-05-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 1 โครงการ (วันที่ 03-05-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว (Disposable surgical mask) จำนวน 400,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 26-04-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุการแพทย์ 5 โครงการ (วันที่ 26-04-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 โครงการ (วันที่ 19-04-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1 โครงการ (วันที่ 19-04-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 6 โครงการ (วันที่ 05-04-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 1 โครงการ (วันที่ 08-03-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2564 การซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว (Disposable surgical mask) จำนวน 400,000 ชิ้น (วันที่ 24-02-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว (Disposable surgical mask) จำนวน 400,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-02-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 1 โครงการ (วันที่ 23-02-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 19-02-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว (Disposable surgical mask) จำนวน 400,000 ชิ้น (วันที่ 15-02-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว (Disposable surgical mask) จำนวน 400,000 ชิ้น (วันที่ 15-02-2564 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2564 การซื้อจัดซื้อ Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 03-02-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 03-02-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 2 โครงการ (วันที่ 01-02-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 26-01-2564 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ Iopromide sterile solution 300 mg/ml as iodine in 50 ml จำนวน 2,400 ขวด (วันที่ 26-01-2564 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,200,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-01-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 1 โครงการ (วันที่ 19-01-2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน (วันที่ 19-01-2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและชุดรับรังษีพร้ออุปกรณ์ประกอบ (วันที่ 19-01-2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 19-01-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 โครงการ (วันที่ 14-01-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 โครงการ (วันที่ 14-01-2564 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 3 โครงการ (วันที่ 28-12-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 โครงการ (วันที่ 22-12-2563 )
test (วันที่ 14-12-2563 )
gggg (วันที่ 14-12-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2564 การซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,200,000 ชิ้น (วันที่ 04-12-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,200,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-12-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 1 โครงการ (วันที่ 30-11-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 2 โครงการ (วันที่ 23-11-2563 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของทางราชการโรงพยาบาลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 13-11-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,200,000 ชิ้น (วันที่ 12-11-2563 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,200,000 ชิ้น (วันที่ 12-11-2563 )
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (วันที่ 12-11-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อยา 2 โครงการ (วันที่ 03-11-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ Non-sterile disposable glove size S วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,118,600.- บาท (วันที่ 27-10-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,200,000 ชิ้น (วันที่ 27-10-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-10-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 24,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-10-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 75,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-10-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 โครงการ (วันที่ 05-10-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 2,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24-09-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2564 การซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 75,000 เม็ด (วันที่ 18-09-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2564 การซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด (วันที่ 18-09-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2564 การซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 24,000 หลอด (วันที่ 18-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 75,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 18-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 18-09-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 24,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 18-09-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 16-09-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 โครงการ (วันที่ 02-09-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 โครงการ (วันที่ 24-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 2,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2564 การซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2564 การซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2564 การซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg Extended Release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2564 การซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 336,000 เม็ด (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2564 การซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 2,000,000 เม็ด (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564 การซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2564 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,000 ขวด (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด (วันที่ 21-08-2563 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 2,000 กล่อง (วันที่ 21-08-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 14-08-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 12 โครงการ (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 75,000 เม็ด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml injection จำนวน 24,000 หลอด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 25,000 ขวด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 72,000 ขวด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Lercanidipine 20 mg tablets จำนวน 336,000 เม็ด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 2,000,000 เม็ด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 12,000 หลอด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 2,000 ขวด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,800 ขวด (วันที่ 11-08-2563 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 2,000 กล่อง (วันที่ 11-08-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 05-08-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 23-07-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 26-06-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 01-06-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 28-05-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 19-05-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 30-04-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 28-04-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 โครงการ (วันที่ 31-03-2563 )
ประกาศช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (วันที่ 20-03-2563 )
ประกาศแนวทางการดผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (วันที่ 20-03-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 19-03-2563 )
ประกาศขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานและกำกับติดตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (วันที่ 18-03-2563 )
ประกาศมาตรการ ขั้นตอน การตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงาน (วันที่ 17-03-2563 )
ประกาศขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัตราชการ ประจำปี 2563 (วันที่ 17-03-2563 )
ประกาศการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล (วันที่ 17-03-2563 )
ประกาศเจตจำนงสุจริต (วันที่ 17-03-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 17 รายการ (วันที่ 17-02-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 07-02-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 07-02-2563 )
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 04-02-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 20-01-2563 )
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 07-01-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 06-01-2563 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ (วันที่ 24-12-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete Blood Cell count reagent : CBC) จำนวน 1 รายการ (วันที่ 19-12-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 โครงการ (วันที่ 02-12-2562 )
ประกาศเผยแพร่แบบ สขร 1ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (วันที่ 29-11-2562 )
ประกาศเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไปและมูลค่าสูงสุดในรอบเดือนตุลาคม 2562 (วันที่ 29-11-2562 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ (วันที่ 29-11-2562 )
ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 29-11-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ (วันที่ 27-11-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,100,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27-11-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ (วันที่ 25-11-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ (วันที่ 20-11-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 60,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-11-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection จำนวน 23,000 หลอด (วันที่ 13-11-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection จำนวน 13,000 หลอด (วันที่ 13-11-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) เลขที่ 13/2563 การซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,100,000 ชิ้น (วันที่ 11-11-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,100,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) (วันที่ 11-11-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 06-11-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสราง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ (วันที่ 05-11-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสราง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 29-10-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2563 การซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 300 iu in 3 ml for injection ชนิด penfill จำนวน 23,000 หลอด (วันที่ 29-10-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2563 การซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection จำนวน 13,000 หลอด (วันที่ 29-10-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2563 การซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 60,000 เม็ด (วันที่ 29-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 300 iu in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 23,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 29-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection จำนวน 13,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 29-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 60,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 29-10-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S (วันที่ 24-10-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,100,000 ชิ้น (วันที่ 24-10-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสราง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 โครงการ (วันที่ 24-10-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสราง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 โครงการ (วันที่ 07-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30% Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 10,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 29,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 76,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,050 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler จำนวน 1,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 246,400 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,850,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-10-2562 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร (วันที่ 17-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,850,000 เม็ด (วันที่ 16-09-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 16-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,850,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2563 การซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,300 กล่อง (วันที่ 16-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,850,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 10-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2563 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 1,400 ขวด (วันที่ 06-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2563 การซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 246,400 เม็ด (วันที่ 06-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2563 การซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล (วันที่ 06-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 การซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 29,000 ขวด (วันที่ 06-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 การซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 76,000 ขวด (วันที่ 06-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,850,000 เม็ด (วันที่ 06-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,050 ขวด (วันที่ 06-09-2562 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%Protamine 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 10,000 หลอด (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 1,400 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 246,400 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 29,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 76,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,850,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,050 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 10,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 06-09-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 โครงการ (วันที่ 02-09-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 โครงการ (วันที่ 30-08-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 13 โครงการ (วันที่ 28-08-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 12 โครงการ (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Sodium valproate controlled-release 500 mg tablets จำนวน 60,000 เม็ด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 1,400 ขวด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablets จำนวน 246,400 เม็ด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 240,000 แคปซูล (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Isophane protamine insulin 100 IU/ml in 3 ml ชนิด penfill จำนวน 13,000 หลอด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 29,000 ขวด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 76,000 ขวด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% 100 IU/ml in 3 ml ชนิด penfill จำนวน 23,000 หลอด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 1,850,000 เม็ด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 3,050 ขวด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml ชนิด penfill จำนวน 10,000 หลอด (วันที่ 19-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 1,300 กล่อง (วันที่ 19-08-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 โครงการ (วันที่ 05-08-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 02-08-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ (วันที่ 19-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 19-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 19-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 19-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 19-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 โครงการ (วันที่ 19-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครรราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 19-07-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 18-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครรราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ (วันที่ 05-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครรราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 05-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครรราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 โครงการ (วันที่ 05-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครรราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 โครงการ (วันที่ 05-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครรราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 05-07-2562 )
ประกาศจังหวัดนครรราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ (วันที่ 05-07-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 03-07-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 17-06-2562 )
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 14-06-2562 )
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 14-06-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 โครงการ (วันที่ 10-06-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 31-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 โครงการ (วันที่ 28-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 28-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 28-05-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 27-05-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 โครงการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 22-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 โครงการ (วันที่ 15-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 02-05-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 โครงการ (วันที่ 02-05-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 25-04-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 โครงการ (วันที่ 22-04-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 22-04-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 22-04-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ (วันที่ 22-04-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 โครงการ (วันที่ 17-04-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แถบตรวจนำ้ตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-04-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แถบตรวจนำ้ตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-04-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 01-04-2562 )
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดข้อมูล ( โดยสรุปหรือเอกสารแนบ ) (วันที่ 28-03-2562 )
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดข้อมูล( โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) (วันที่ 28-03-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 26-03-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 26-03-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 16-03-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซืื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 16-03-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจุลชีพในกระแสเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-03-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 05-03-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 05-03-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 03-03-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (วันที่ 26-02-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 22-02-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding) (วันที่ 20-02-2562 )
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ขวดเพาะเชื้อจุลชีพในกระแสเลือดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (วันที่ 20-02-2562 )
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 20-02-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 20-02-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของทางราชการโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 13-02-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (Oxygen high flow) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 13-02-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding) (วันที่ 13-02-2562 )
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 13-02-2562 )
ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (วันที่ 12-02-2562 )
ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ขวดเพาะเชื้อจุลชีพในกระแสเลือดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (วันที่ 12-02-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 09-02-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Per-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 05-02-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จัดซื่อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 4 เครื่อง (วันที่ 05-02-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 31-01-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 30-01-2562 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถบตรวจนำ้ตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25-01-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25-01-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25-01-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ ( Labparoscope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (วันที่ 22-01-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 16-01-2562 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication SystemPacs)และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Rediograpghy System CR)และชุดรับรังสี(Detector)สำหรับเปลี่ยนแปลวสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Digital Radiography DR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16-01-2562 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 30-12-2561 )
ประกาศประกวดราคากล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ ๒ มิติ ( Labparoscope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ ( e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (วันที่ 28-12-2561 )
ประกาศประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ 21-12-2561 )
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 21-12-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 21-12-2561 )
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 21-12-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์(Picture Archiving and Communication System Pacs) และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiograpghy System CR) และชุดรับรังสี (Detector) สำหรับแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นรระบบดิจิตอล (Digital Radiogrphy DR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 07-12-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection จำนวน 2,400 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 03-12-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๒ ชื่อโครงการ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย หน่วยงาน โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 27-11-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดวื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย หน่วยงาน โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 27-11-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) ราคาจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบ้านถ้วน) (วันที่ 27-11-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 68,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-11-2561 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,050,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 13-11-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2562 การซื้อจัดซื้อยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection จำนวน 2,400 vials (วันที่ 05-11-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection จำนวน 2,400 vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 05-11-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2562 การซื้อจัดซื้อ Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 68,000 ขวด (วันที่ 25-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 68,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 25-10-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย รายการยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection (วันที่ 24-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection จำนวน 2,400 vials (วันที่ 24-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection จำนวน 2,400 vials (วันที่ 24-10-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2562 การซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,050,000 ชิ้น (วันที่ 11-10-2561 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,050,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 11-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 6,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-10-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทั่วไป) จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย รายการ Non-sterile disposable glove size S (วันที่ 05-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ Non-sterile disposable glove size S จำนวน 1,050,000 ชิ้น (วันที่ 04-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยาบัญชีนวตกรรม (วันที่ 01-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยาบัญชีนวตกรรม (วันที่ 01-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยาองค์การเภสัชกรรม (วันที่ 01-10-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยาองค์การเภสัชกรรม (วันที่ 01-10-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2562 การซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 6,000 หลอด (วันที่ 21-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 6,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler, 60 doses จำนวน 1,520 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 220,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 900,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยาบัญชีนวตกรรม จำนวน 2 รายการ (วันที่ 17-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยาบัญชีนวตกรรม จำนวน 3 รายการ (วันที่ 17-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยา Sertraline 50 mg tablets (บัญชีนวตกรรม) (วันที่ 17-09-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อดครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศรีษะระบบดิจิตอลแบบ ๒ เซ็นเซอร์ (เครื่องเอ็กซเรย์ภายนอกช่องปาก Panoramic และ Cephalometric OPG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 13-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศรีษะระบบดิจิตอลแบบ ๒ เซ็นเซอร์ (เครื่องเอ็กซเรย์ภายนอกช่องปาก Panoramic และ Cephalometric OPG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 13-09-2561 )
ประกาศนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg+Fluticasone propionte 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 2,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกษ์ (วันที่ 12-09-2561 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยา Etonorgestrel ๖๘ mg implant จำนวน ๖๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกษ์ (วันที่ 12-09-2561 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อยา Insulin aspart ๓๐ % Protamine aspart ๗๐% ๓๐๐ in in ๓ ML penfill จำนวน ๖,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกษ์ (วันที่ 12-09-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2562 การซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 6,000 หลอด (วันที่ 07-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 6,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 07-09-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2562 การซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 220,000 แคปซูล (วันที่ 07-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 220,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 07-09-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2562 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler, 60 doses จำนวน 1,520 ขวด (วันที่ 07-09-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler, 60 doses จำนวน 1,520 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 07-09-2561 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Amlodipine besilate 5 mg tablets จำนวน 3,600,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 04-09-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 การซื้อจัดซื้อยา Amlodipine besilate 5 mg tablets จำนวน 3,600,000 เม็ด (วันที่ 30-08-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Amlodipine besilate 5 mg tablets จำนวน 3,600,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30-08-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562 การซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 900,000 เม็ด (วันที่ 30-08-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 900,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30-08-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 600 กล่อง (วันที่ 30-08-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30-08-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 2,800 ขวด (วันที่ 30-08-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 2,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (วันที่ 29-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพิมาย น้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 29-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 29-08-2561 )
กกก (วันที่ 28-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Isophane protamine insulin 100 iu/ml in 3 ml sterile suspension for injection ชนิด penfill จำนวน 9,000 หลอด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 220,000 แคปซูล (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Sodium chloride 0.9% 1,000 ml sterile solution for injection จำนวน 28,000 ขวด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Sodium chloride 0.9% 100 ml sterile solution for injection จำนวน 68,000 ขวด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Hydralazine hydrochloride 25 mg tablets จำนวน 900,000 เม็ด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Simvastatin 10 mg tablets (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Simvastatin 10 mg tablets จำนวน 4,400,000 เม็ด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 300 iu in 3 ml injection ชนิด penfill (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 300 iu in 3 ml injection ชนิด penfill จำนวน 19,500 หลอด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Salmeterol xinafoate 50 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg dry powder inhaler 60 doses จำนวน 1,520 ขวด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Amlodipine besilate 5 mg tablets (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Amlodipine besilate 5 mg tablets จำนวน 3,600,000 เม็ด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml penfill จำนวน 6,000 หลอด (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Etonorgestrel 68 mg implant (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 600 กล่อง (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Imipenem 500 mg + Cilastatin sodium 500 mg sterile powder injection จำนวน 2,400 vials (วันที่ 14-08-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย ยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 2,800 ขวด (วันที่ 14-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 09-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 09-08-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 31-07-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 31-07-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 31-07-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 5 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 31-07-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 31-07-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 31-07-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 31-07-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโเครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดควบคุมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์แบบความเร็วสูงสำหรับการผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง จำนวน ๑ ชุด (วันที่ 23-07-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ชุดควบคุมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์แบบความเร็วสูงสำหรับการผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง) (วันที่ 23-07-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดควบคุมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์แบบความเร็วสูง สำหรับการผ่าตัดไซนัสผ่านกล้องด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 23-07-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 125 mcg inhalation, 120 doses จำนวน 2,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 11-07-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 04-07-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 27-06-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 25-06-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate ๒๕ mcg + Fluticasone propionate ๑๒๕ mcg inhalation, ๑๒๐ doses จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 21-06-2561 )
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafoate ๒๕ mcg + Fluticasone propionate ๑๒๕ mcg inhalation, ๑๒๐ doses จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด (วันที่ 21-06-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 19-06-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 19-06-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 19-06-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย ยาองค์การเภสัชกรรม (วันที่ 15-06-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย ยาองค์การเภสัชกรรม (วันที่ 15-06-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย ยาองค์การเภสัชกรรม (วันที่ 15-06-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 14-06-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 14-06-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 14-06-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 14-06-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างต่อเติมห้องล้างเครื่องมือแพทย์และเทคอนกรีต-ปูกระเบื้องรอบอาคาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สาธารณสุขอำเภอพิมาย(สถานีอนามัยชีวาน) (วันที่ 01-06-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 รายการ (ยาบัญชีนวตกรรม) (วันที่ 23-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 23-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 23-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 8 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 23-05-2561 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จ. นครราชสีมา (วันที่ 22-05-2561 )
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ออกซิเจนเหลว จำนวน 25,900 ลูกบาศก์เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จ. นครราชสีมา (วันที่ 22-05-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดวื้อวัสดุการแพทย์ออกซิเจนเหลว จำนวน 25,900 ลูกบาศก์เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จ. นครราชสีมา (วันที่ 22-05-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.ชีวาน (วันที่ 17-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Atorvastatin 40 mg tablets จำนวน 9,000 เม็ด (บัญชีนวตกรรม) (วันที่ 17-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Sertraline 50 mg tablets จำนวน 20,000 เม็ด (บัญชีนวตกรรม) (วันที่ 17-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 17-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 17-05-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 17-05-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-05-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-05-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 02-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 02-05-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 125 mcg inhalation, 120 doses จำนวน 2,000 ขวด (วันที่ 01-05-2561 )
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P60100104212 (วันที่ 01-05-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 27-04-2561 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ อ๊อกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (วันที่ 24-04-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 16 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 19-04-2561 )
ประกาศโรงพยาบาลพิมาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยา Cefixime 100 mg capsules จำนวน 72,000 แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก (วันที่ 19-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 18-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 50 mcg inhalation, 120 doses จำนวน 350 ขวด (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Simvastatin 40 mg tablets จำนวน 40,000 เม็ด (บัญชียานวตกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Salmeterol 50 mcg + Fluticasone 250 mcg inhalation 60 doses จำนวน 600 ขวด (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ ยา Insulin aspart 30%/Protamine aspart 70% 300 iu in 3 ml จำนวน 3,600 หลอด (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 18 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 7 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 09-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 09-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 09-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 03-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 03-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 03-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 03-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 18 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 03-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 03-04-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคากลางอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 28-03-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 28-03-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีด เสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28-03-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวแสตนเลสพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 22-03-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด(Ventilator of Newborn)สำหรับโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 22-03-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (บัญชีนวตกรรม) (วันที่ 19-03-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 19-03-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 19-03-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 5 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 19-03-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-03-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 28-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 28-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 28-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 22-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 17 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 22-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (บัญชีนวตกรรม) (วันที่ 22-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (บัญชีนวตกรรม) (วันที่ 22-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 19-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 19-02-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ (ยาองค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 19-02-2561 )
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสแตนเลสพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๖ เตียง (วันที่ 15-02-2561 )
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automatic Cell Washing Centrifuge) จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ 15-02-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อของโรงพยาบาลพิมาย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร (วันที่ 15-02-2561 )
้ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 15-02-2561 )
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อ ๑ รอบของการสแกน ของโรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (วันที่ 13-02-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ของโรงพยาบาลพิมาย จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย (วันที่ 09-02-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของโรงพยาบาลพิมายจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน (วันที่ 09-02-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพิมายจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพิมาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 09-02-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสแตนเลสพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๖ เตียง (วันที่ 06-02-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ โรงพยาบาลพิมายจัดซื้อวัสดุกายอุปกรณ์ รายการ รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๒๐๐ คู่ (วันที่ 02-02-2561 )
ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วันที่ 19-01-2561 )
จ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย (วันที่ 19-01-2561 )
จ้างเหมาบริการตรวจเอ็ซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน (วันที่ 19-01-2561 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการของโรงพยาบาลพิมายจ้างเหมาอาหารผู้ป่วยใน (วันที่ 19-01-2561 )
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 17-01-2561 )
การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ไป จำนวน 5 รายการของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 09-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ เวชภัณฑ์ยา (นวตกรรม) (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา (นวตกรรม) (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 4 รายการ เวชภัณฑ์ยา (องค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 13 รายการ เวชภัณฑ์ยา (องค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Pioglitazone 15 mg tablets (ยานวตกรรม) (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Losartan 50 mg tablets จำนวน 660,000 เม็ด (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 125 mcg inhalation 120 doses จำนวน 2,000 ขวด (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 250 mcg inhalation 120 doses จำนวน 2,000 ขวด (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Amoxycillin 500 mg + Clavulanic acid 125 mg tablets จำนวน 57,600 เม็ด (วันที่ 05-01-2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Amlodipine 5 mg tablets จำนวน 2,400,000 เม็ด (วันที่ 05-01-2561 )
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 27-12-2560 )
ประกาศจัดซื้อแอร์ด้วยวิธี e-maket (วันที่ 26-12-2560 )
ประกาศจัดซื้อแอร์ด้วยวิธี e-maket (วันที่ 26-12-2560 )
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (วันที่ 20-12-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Warfarin 5 mg tablets จำนวน 18,000 เม็ด (ยานวตกรรม) (วันที่ 13-12-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Calcitonin nasal spray 200 iu per dose, 14 doses จำนวน 15 ขวด (ยานวตกรรม) (วันที่ 13-12-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 3 รายการเวชภัณฑ์ยา (องค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 07-12-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 24 รายการเวชภัณฑ์ยา (องค์การเภสัชกรรม) (วันที่ 07-12-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการ เวชภัณฑ์ยา Warfarin 5 mg tablets จำนวน 2,000 เม็ด (ยานวตกรรม) (วันที่ 07-12-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 24 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 06-12-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 06-12-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 06-12-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 16-11-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-11-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-11-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-11-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 02-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Cefixime 100 mg capsules จำนวน 72,000 แคปซูล (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Hydralazine 25 mg tablets จำนวน 600,000 เม็ด (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Rabies antiserum human 300 IU in 2 ml injection จำนวน 600 vials (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 1 g for injection จำนวน 48,000 vials (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 g for injection จำนวน 30,000 vials (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Glipizide 5 mg tablets จำนวน 4,000,000 เม็ด (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Rabies antiserum equine 1,000 IU in 5 ml จำนวน 960 vials (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Rabies vaccine 0.5 ml injection จำนวน 4,200 vials (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Meropenem 1 g injection จำนวน 7,600 vials (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Etonorgestrel 68 mg implant จำนวน 360 กล่อง (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Phenytoin sodium 100 mg extended release capsules จำนวน 170,000 แคปซูล (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile solution 300 iu in 3 ml จำนวน 16,500 หลอด (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Isophane protamine insulin sterile solution 300 iu in 3 ml จำนวน 9,000 หลอด (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Warfarin 3 mg tablets จำนวน 20,000 เม็ด (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P60100120019 (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P60100118309 (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P60100118309 (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P60100118312 (วันที่ 01-11-2560 )
โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพิมาย (วันที่ 01-11-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมายจำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Soluble insulin ๓๐% + Isophane insulin ๗๐% sterile solution ๓๐๐ iu in ๓ ml จำนวน ๑๖,๕๐๐ หลอด (วันที่ 24-10-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมายจำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Isophane protamine insulin sterile solution ๓๐๐ iu in ๓ ml จำนวน ๙,๐๐๐ หลอด (วันที่ 24-10-2560 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมายจำนวน 1 รายการเวชภัณฑ์ยา Warfarin 3 mg tablets (วันที่ 24-10-2560 )
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 5 รายการ (วันที่ 24-10-2560 )
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพิมาย จำนวน 2 รายการ (วันที่ 24-10-2560 )
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ Sodium chloride 0.9%25 100 ml injection (วันที่ 20-10-2560 )
ประกาศราคากลางยา Soluble insulin 30%25 + Isophane insulin 70%25 sterile solution 300 iu in 3 ml (วันที่ 20-10-2560 )
PHA20102560.1 (วันที่ 20-10-2560 )
PHA20102560.5 (วันที่ 20-10-2560 )
PHA20102560.4 (วันที่ 20-10-2560 )
PHA20102560.3 (วันที่ 20-10-2560 )
PHA20102560.2 (วันที่ 20-10-2560 )
PHA20102560.1 (วันที่ 20-10-2560 )
PHA20102560.2 (วันที่ 20-10-2560 )

ID ชื่อเอกสาร ผู้อัปโหลด วันที่


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /www/wwwroot/www.pmh.go.th/purchase/d1.php on line 125
ID ชื่อเอกสาร ผู้อัปโหลด วันที่