Welcome
ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

งานประกันสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว

- รับตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวทุกวันเวลาราชการ

ํ ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท

ํ ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี ราคา 1,600 บาท


ความคุ้มครอง

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข ฝ่ายประกันสุภาพโรงพยาบาลพิมาย กระทรวงสาธารณสุข 138 ถนนพิมาย อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา โทร (044) 471511,471288 ต่อ 127 E-mail : Focus_695@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์