ส่วนประกอบโลหิตถุงว่าง สามารถจองได้
Blood component type Preservative A B O AB Total
Packed Red Cell CPDA-1 0 3 0 0 3
Leukocyte Poor Packed Red Cell CPD SAGM 0 12 1 4 17
Fresh Frozen Plasma 15 15 14 4 48