ส่วนประกอบโลหิตถุงว่าง สามารถจองได้
Blood component type Preservative A B O AB Total
Packed Red Cell CPDA-1 0 0 4 0 4
Leukocyte Poor Packed Red Cell CPD SAGM 2 0 1 0 3
Fresh Frozen Plasma 14 16 7 4 41
Fresh Frozen Plasma CPD SAGM 0 0 6 6 12
Fresh Frozen Plasma CPDA-1 1 0 0 0 1