ส่วนประกอบโลหิตถุงว่าง สามารถจองได้
Blood component type Preservative A B O AB Total
Packed Red Cell CPDA-1 0 0 2 0 2
Leukocyte Poor Packed Red Cell CPD SAGM 3 1 7 4 15
Fresh Frozen Plasma 6 12 13 6 37
Fresh Frozen Plasma CPD SAGM 9 2 0 4 15
Leukocyte Depleted Packed Red Cell CPD SAGM 2 0 0 0 2