phimai Example

ประกาศโรงพยาบาลพิมาย


# ชื่อเอกสาร
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของโรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมา (พยาบาล 7 ราย) ณ วันที่ 18
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 749/2565 เรื่องเลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 20 ม.ค.65
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 790/2565 เรื่องเลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นางสาวจิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของโรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (นางสาวสุรีย์รัตน์ ขวัญมา)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลิอกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (นางสาวณัฐนาร์ นันทไพบูลย์และนางสาวอนงค์นาถ กำแก้ว)
9. ใบลาออก​ ลูกจ้างชั่วคราว​ (รายเดือน,รายวัน)
8. ใบลาออกจากราชการ
7. ใบลาออกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6. ย้ายข้ามจังหวัด
4. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
3. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
2. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ข้าราชการ)
ประกาศชี้ตัว ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของโรงพยาบาลพิมาย
ประกาศชี้ตัวขอรับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว๓๗๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม

ID ชื่อเอกสาร ผู้อัปโหลด วันที่

ID ชื่อเอกสาร ผู้อัปโหลด วันที่