forex trading logo

อบุติการณ์ความดี

Login Formแนวทางการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Guidelines) ฉบับปี พ.ศ. 2554
วิชาการ - วิชาการสำหรับบุคคลากรสาธารณสุข

Add this to your website

แนวทางการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Guidelines) ฉบับปี พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จากฉบับปี พ.ศ. 2552 ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาจาก แนวทางการกู้ชีพทารกแรกเกิดฉบับเดิมของราชวิทยาลัยกุมารแห่งประเทศไทย ซึ่ง ศ. น.พ.ประพุทธ ศิริปุณย์ และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิดได้จัดทำขึ้น โดยได้ใช้ข้อมูลและหลักการจากแนวทางเดิมร่วมกับแนวทางใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรปได้ใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในประเทศไทย ในระยะเวลาประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการดำเนินการฝึกอบรมแนวทางการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้มีการมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฯในพื้นที่ระดับท้องถิ่นด้วย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากการที่ปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ และอุปกรณ์เครื่องมือและการบริหารจัดการยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม จึงอาจทำให้การปฏิบัติตามแนวทางการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal ResuscitationGuidelines) เป็นไปไม่ได้ทุกขั้นตอน

 

Link download: http://www.thaipediatrics.org/attchfile/cpg_11-05-18.pdf

แนวทางการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Guidelines)

 


โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-471443 , 044-471511 , 044-471288 โทรสาร. 044-471511 ต่ิือ 183

ติดต่อทีมพัฒนาเว็บไซต์ : bb_chita@yahoo.com