ตรวจราชการ

จำนวนผู้ป่วยวันนี้
ทุกแผนก(รายคน)
599
จำนวนผู้ป่วยวันนี้
ทุกแผนก(รายครั้ง)
602
จำนวนผู้ป่วยใน
ที่ยังไม่ได้ D/C (คน)
163
จำนวนผู้ป่วยใน
ที่ยังไม่ได้ D/C (ครั้ง)
163
ค่า AJRW
รวมในเดือนนี้
5.29
Referout ในวันนี้
จำนวนการส่งต่อ
0
Referin จาก โรงพยาบาล NODE
6