IPD

ผู้ป่วยใน
ราย
161
รับใหม่วันนี้รวม
(รวมทุกแผนก)
6
จำหน่ายวันนี้ รวม
(รวมทุกแผนก)
6
ตึกเด็ก
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
6
ตึกอายุรกรรมชาย
ที่ยังไม่ได้ D/C
44
ตึกอายุรกรรมหญิง
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
37
ตึกศัลยกรรม
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
25
ตึกสูตินรีเวชกรรม
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
10
ตึกICU
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
6
ตึกจักษุ
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
7
ตึกพิเศษ5
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
7
ตึกพิเศษ6
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
9
ตึกคลอด
จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ D/C
9