OPD

จำนวนผู้ป่วยวันนี้
ทุกแผนก (รายคน)
484
จำนวนผู้ป่วยวันนี้
ทุกแผนก(รายครั้ง)
486
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วันนี้
11
ห้องผ่าตัด
วันนี้
0
ทันตกรรม
วันนี้
0
กายภาพบำบัด
วันนี้
3
แพทย์แผนไทย
วันนี้
0
X-ray
วันนี้
35
คลินิกฟอกไต
วันนี้
16
ผู้รับบริการฉีดวัคซีน
Covid - 19
0
ใบรับรองแพทย์
วันนี้
5
ANC
วันนี้
49
ห้องยานอก
วันนี้
32
ห้อง Lab
วันนี้
234