ย้อนกลับ

จำนวนการRefer จากแต่ล่ะ รพ Node


tables

ข้อมูลวันที่ ถึง
NOname2562256325642565
1โรงพยาบาลห้วยแถลง144164103129
2โรงพยาบาลชุมพวง9151120725599
3โรงพยาบาลโนนแดง328272174140
4โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี8112224699
5โรงพยาบาลลำทะเมนชัย91188154120