หน้าแรก

ผู้ป่วยนอกปี 2565
รายคน
20,830
ผู้ป่วยใน ปี 2565
รายคน
7,757
เบาหวานปีงบ 2565
รายคน
7,257
ความดันโลหิตสูง ปี 2565 (รายคน)
14,518
วัณโรค ปี 2565
รายคน
47

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน) ที่มารับบริการรายปี ข้อมูล 10 ปีที่ผ่าน

จำนวนผู้ป่วยใน (คน) แยกรายปี ข้อมูล 10 ปีที่ผ่าน