Welcome
ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

งานประกันสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว

- รับตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวทุกวันเวลาราชการ

ํ ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท

ํ ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี ราคา 1,600 บาท


ความคุ้มครอง

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข ฝ่ายประกันสุภาพโรงพยาบาลพิมาย กระทรวงสาธารณสุข 138 ถนนพิมาย อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา โทร (044) 471511,471288 ต่อ 127 E-mail : Focus_695@hotmail.com